کد خبر: 5889
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۴/ تیر/ ۱۳۹۴ - ۲:۴۹

     نویسنده مقاله : حسن هژبری نژاد     چکیده    این مقاله ویژگیهای کارآفرینان شهرستان شوش از نظرجامعه شناختی را شرح می‌دهد.علاوه برآن عوامل تأثیرگذار بر روی جنبه های خاص کارآفرینی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف تعیین فاکتورها و عواملی است که برروی کارآفرینی در هنگام فعالیت تأثیر می‌گذارند می‌باشد. یعنی ارزیابی عواملی را پیگیری می‌کند که بر روی اهمیت مربوط به جنبه‌های جامعه شناختی کارآفرینان از قبیل بعد فردی، خانوادگی و جامعه تأثیر می‌گذارند.    به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمونهای آنالیز رگرسیون چندگانه برای پاسخگویی به فرضیه‌های این تحقیق و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. در این تحقیق حجم نمونه با استفاده از رابطه «کوکران» محاسبه و تعداد نمونه براساس این رابطه تعیین شد.    در این تحقیق یافته شد که حدود ۴۵ % پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۶۰ % پاسخگویان در دوران کودکی برای اداره معیشت خود ناگزیر به کار بوده اند .همچنین اکثر پاسخگویان در حرفه و کار خود دارای استقلال می‌باشند.پیشنهاد می‌شود که: تلاش جهت ایجاد روحیه‌ی کارآفرینی در بین آحاد مردم. تبیین شرایط محیطی لازم برای پرورش و رشد استعدادهای کارآفرینی. …. کلید واژه…

khuzsarafraz.ir

 

 

 نویسنده مقاله : حسن هژبری نژاد

 

 

چکیده

   این مقاله ویژگیهای کارآفرینان شهرستان شوش از نظرجامعه شناختی را شرح می‌دهد.علاوه برآن عوامل تأثیرگذار بر روی جنبه های خاص کارآفرینی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف تعیین فاکتورها و عواملی است که برروی کارآفرینی در هنگام فعالیت تأثیر می‌گذارند می‌باشد. یعنی ارزیابی عواملی را پیگیری می‌کند که بر روی اهمیت مربوط به جنبه‌های جامعه شناختی کارآفرینان از قبیل بعد فردی، خانوادگی و جامعه تأثیر می‌گذارند.

   به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمونهای آنالیز رگرسیون چندگانه برای پاسخگویی به فرضیه‌های این تحقیق و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. در این تحقیق حجم نمونه با استفاده از رابطه «کوکران» محاسبه و تعداد نمونه براساس این رابطه تعیین شد.

   در این تحقیق یافته شد که حدود ۴۵ % پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۶۰ % پاسخگویان در دوران کودکی برای اداره معیشت خود ناگزیر به کار بوده اند .همچنین اکثر پاسخگویان در حرفه و کار خود دارای استقلال می‌باشند.پیشنهاد می‌شود که:

 1. تلاش جهت ایجاد روحیه‌ی کارآفرینی در بین آحاد مردم.

 2. تبیین شرایط محیطی لازم برای پرورش و رشد استعدادهای کارآفرینی.

 3. ….

کلید واژه

کارآفرین، ویژگی‌های جامعه شناختی کارآفرین، تأثیر کارآفرینی در توسعه و اقتصاد.

 1. مقدمه

   تأثیر ویژگیهای کارآفرینی برروی تفکر اقتصادی،بیشتر از اجرا و پیاده سازی عملی آن می‌باشد. اقتصاددانان شروع به در نظرگرفتن کارآفرینی نه به عنوان تولیدکنندگان کالا بلکه به عنوان مجموعه ویژگیها برتر انسانی در رسیدن به جامعه‌ای پیشرفته و سطح رفاهی بالا، کرده اند. سوال ایجاد شده در اینجا این می باشد که آیا نقشها و ویژگیهای کارآفرین و کارآفرینی درتوسعه و پیشرفت شهرستان شوش تأثیر دارد؟ در این تحقیق هدف و کار ما، نه تنها جستجوی اندازه اهمیت درک مردم از ویژگیهای کارآفرینان بوده بلکه هدف تحقیق و بررسی این است که چه عواملی برروی ویژگیهای کارآفرینی در جامعه تاثیر می‌گذارند و علاوه بر آن، آیا می‌توان از این ویژگیها برای ایجاد انگیزه در میان جامعه استفاده کرد؟

 

 1. پیشینه و تاریخچه تحقیق

   پس از بررسی وجستجو در مورد موضوع تحقیق با فقدان منابع جامع وکامل پیرامون این تحقیق مواجه شدیم و تحقیقی که با این عنوان در شهرستان انجام گرفته شده باشد، یافت نشد. گرچه ویژگیهای کارآفرینی در توسعه و پیشرفت شهرستان شوش در گذشته مورد بررسی قرار گرفته، اما در هیچ تحقیق مشخصی، عوامل تأثیرگذار بر روی آن مورد بررسی قرار نگرفته است. در نتیجه سعی شده برای اولین بار در شهرستان شوش آن را اجرا و پیدا سازی کنیم.

 

 1. بیان مسئله

   امروزه یکی از مسائلی که هم عینی است و هم خارجی و هم بخش اعظم جامعه با آن دست به گریبان است مسئله اشتغال است. اشتغال از دیر باز مسئله‌ای حیاتی برای جوامع بشری بوده است. از سویی بیکاری سهم جوامع و منبع و منشاء اغلب انحرافات، بزهکاری، تبهکاری و جنایات است. ترکیب جمعیتی جوان کشور ایران و ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشوراز وابستگی به مواد خام اولیه و بویژه نفت خام، علی الخصوص درسال ۱۳۹۰ که به نام جهاد اقتصادی نام‌گذاری شده است و همچنین خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک طرف و روندهای موجود در جامعه اطلاعاتی از طرف دیگر،‌ عواملی هستند که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور را وا می‌دارد که به منبع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند‌ و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه اطلاعاتی کنونی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نیست. ناگفته پیداست که کارآفرینی فراتر از ایجاد اشتغال است، گر چه به طور قطع، یکی از وجوه و نتایج مهم آن ایجاد اشتغال می‌باشد، اما ایجاد اشتغال تصویر کاملی از کارآفرینی ارائه نمی‌دهد. به طور قطع کارآفرین دارای یک سری ویژگی‌های روان شناسانه و ارتباطی گسترده خاص است،که این قبیل ویژگیها فقط در کارآفرینان یافت می‌شود. از جمله این ویژگیها، ویژگیهای روان شناختی، ویژگیهای جامعه شناختی و ویژگیهای جمعیت شناختی را می‌توان نام برد.

 

 1. سؤال تحقیق

سوال ایجاد شده در اینجا این می‌باشد که آیا نقشها و ویژگیهای کارآفرین و کارآفرینی در توسعه و پیشرفت شهرستان شوش تأثیر دارد؟

 

 1. اهداف و مفاهیم علمی

   اهداف اصلی که همان اهداف ویژه هستند و در این تحقیق سعی پژوهشگر در شناخت تأثیرات آنها بر کارآفرینی می‌باشد، عبارتند از :

۱ـ شناسایی ویژگی‌های کارآفرین و کارآفرینی.

۲ـ شناسایی نقش کارآفرینی در توسعه و پیشرفت شهرستان شوش.

 

 1. چار چوب نظری تحقیق

   برای انجام تحقیقات مختلف اغلب از چارچوب تئوریک مناسب استفاده می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که چارچوب تئوریک به عنوان الگو و راهنما و نقشه تحقیقات به محقق کمک می‌نماید، لیکن نباید از این نکته غافل بود که انتخاب چارچوب مناسب همان قدر که به محقق کمک می‌کند همان اندازه محقق را محدود می‌کند. در اثبات این مطلب می توان استدلال کرد که اگر فرض بر این باشد که تحقیق حتماً چارچوب تئوریک مشخصی از قبل داشته باشد، پس آنهایی که برای اولین بار موضوعی را مورد کنکاش و بررسی قرار داده اند از کدام چارچوب استفاده کرده اند، البته ممکن است تحقیقی بدون چارچوب تئوریک مشخص یا با یک، دو یا چند چارچوب تئوریک صورت گیرد.

موضوع این تحقیق در مقطع زمانی سال ۱۳۹۰ و در شهرستان شوش، شروع و در زمان حال به پایان می‌رسد.

 

 1. فرضیات تحقیق

فرضیه اول : بین استقلال و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه دوم : بین مسئولیت پذیری و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه سوم : بین تحصیلات و جامعه پذیری و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

مدل مفهومی

 1. جامعه و نمونه آماری

۱-۸٫ جامعه آماری

   جامعه آماری این تحقیق شهرستان شوش است در این پژوهش کارآفرین کسی است که با سرمایه خود یا دیگران یا تسهیلات دولتی اقدام به راه اندازی کسب و کار نموده است. البته کسب و کاری که در آن علاوه بر خود فرد مؤسس، دست کم یک نفر دیگر نیز مشغول بکار شده است به عبارتی دیگر کارآفرین مد نظر این تحقیق کسی است که علاوه بر ایجاد شغل برای خود برای حداقل یک نفر دیگر نیز شغل ایجاد کرده البته شرط پایداری و رسمی بودن شغل نیز لحاظ گردیده است. شرایط پایداری و رسمی بودن شغل بدین ترتیب لحاظ گردیده است که کارگاه باید دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی باشد.

۲-۸٫ نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه

   در این پژوهش با توجه به این که جامعه آماری از شهرک تشکیل شده است و از طرفی کارآفرینان به صورت غیر مساوی در این شهرکها استقرار یافته‌اند به ناچار ابتدا از نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای و آن گاه در درون هر شهرک نمونه گیری احتمالی صورت گرفته است یعنی این که چنانچه کارآفرینان شهرکی ۲۰% کارآفرینان جامعه آماری را تشکیل دهند، در نمونه نیز ۲۰% پرسشنامه ها به شهرک اختصاص یافته است تخصیص ۲۰% از حجم نمونه شهرک غیر احتمالی سهمیه‌ای ولی تکمیل ۲۰ % نمونه‌ها از داخل جامعه‌ی آماری شهرک مزبور به صورت احتمالی ساده صورت گرفته است. برای استخراج و استنباط از اطلاعات حاصله با استفاده از کامپیوتر و هم چنین نرم افزارSPSS با عنایت به ماهیت تحقیق سعی گردیده است از آمارها و آزمونها مناسب استفاده گردد. برای تعیین حجم نمونه نیز ابتدا بهتر است وضعیت جامع آماری آورده شود جمع کل کارآفرینان شهرستان شوش ۳۶۶ نفر می باشد. نحوه توزیع کارآفرینان در جامعه در جدول زیر نمایش داده شده.

 

جدول : ۱: چگونگی توزیع کار آفرینان در جامعه و نمونه تحقیق

شهرک

تعداد کارآفرینان در جامعه آماری

نسبت

تعداد کارآفرینان نمونه

شوش

۱۸۲

۴۵۳%

۹۱

شهرک دانیال

۴۰

۱۴۴%

۲۰

شهرک سلمان

۳۸

۱۳۲%

۱۹

شهرک ابوذرغفاری

۲۱

۵۳%

۵/۱۰

شهرک شهید دانش

۲۲

۵۸%

۱۱

شاوور

۳۵

۹۸%

۵/۱۷

حر

۲۸

۶۷%

۱۴

جمع کل

۳۶۶

۱۰۰%

۱۸۳

 

 

برای انتخاب حجم نمونه نسبت n به N ، ۵/۰ در صد در نظر گرفته شده است.

۷

 

حجم نمونه ۱۸۳ =۵/۰ ´ ۳۶۶ = ۵/۰ ´ N

 

۱ـ شوش

۲ـ شهرک دانیال

۳ـ شهرک سلمان

۴ـ شهرک ابوذرغفاری

۵ـ شهرک شهید دانش

۶ـ شاوور

۷ـ حر

 

 

 

 

 

برای برآورد بزرگتر حجم نمونه و هم چنین توان تعمیم دهی بالاتر و بیشتر t=2 , P=q=5% گرفته شده است.

برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است به شرح زیر

در نهایت حجم نمونه با T=2 یعنی ۵/۹۵ و P=q=0/5 برابر ۱۸۳ نفر محاسبه گردید.

   پس از محاسبه حجم نمونه آن گاه نسبت کارآفرینان هر شهرک را در جامعه آماری محاسبه و به همان نسبت در حجم نمونه به هر شهرک اختصاص داده شده است با استفاده از پرسشنامه توأم با مصاحبه اطلاعات لازم جمع آوری گردید پس از جمع آوری اطلاعات، سؤالات کدگذاری گردیده و به صورت کدهای عددی وارد سیستم گردیده‌اند در اغلب تحقیقات آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود آمار توصیفی اطلاعات جمع‌آوری شده رابه صورت خلاصه، طبقه بندی و جداول گویا بیان می‌کند که خود راهنمای مناسبی برای محقق در جهت استنباط می‌باشد نتایج توصیفی اصلی ترین پایه استنباط و تجزیه و تحلیل داده‌ها است و از سویی اطلاعات کاملی به خواننده ارائه می‌دهد، در این تحقیق از یک پرسشنامه مشتمل بر۲۴ سؤال استفاده شده است.

 

 1. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

   به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق از آزمون‌های آنالیز رگرسیون چندگانه برای پاسخگویی به فرضیه‌های این تحقیق استفاده خواهد شد که ذیلاً به طور مختصر روش شرح داده می‌شود.

   از رگرسیون چند گانه جهت پاسخگویی به فرضیه‌های مطرح شده در تحقیق می‌پردازیم اما قبل از کاربرد رگرسیون باید شرایطی را برای کاربرد رگرسیون می‌بایست برقرار باشند را بررسی کنیم.

   در صورتی محقق می‌تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق باشد :

 1. میانگین خطاها صفر باشد.

 2. واریانس خطاها صفر باشد.

 3. بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

 4. متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

در ادامه به آزمون هایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می‌کنیم.

   سپس برای این منظورمدلهای رگرسیونی با استفاده از نرم افزار آماریSPSS برآورد شده و معنادار بودن مدل رگرسیونی با استفاده ازsig محاسبه شده برای تعیین معناداری آماره F در سطح ۹۵% اطمینان مورد استفاده قرار می‌گیرد. که نحوه محاسبه این آماره به شرح زیر می‌باشد :

   در واقع تغییرپذیری کل داده‌ها را به دو جزء تفکیک کردیم: جزء دوم SSE تغییر در داخل نمونه میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق عوامل تصادفی، و جزء اول میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل، در این صورت میانگین توان دوم تیمارها و میانگین توان دوم خطاها به صورت زیر خواهد بود:

   چنانچه میانگین توان دوم تیمارها نسبت به میانگین توان دوم خطا کم باشد،نتیجه می‌گیریم که مدل مورد نظر در جامعه معنا دار نخواهد بود.

   استفاده از نماد ماتریس در مدل‌های رگرسیون چند گانه موجب سهولت کار می‌شود،و اجازه می‌دهد که مدل، داده ها و نتایج به روش کوتاه‌تری نشان داده شوند .ضرایب رگرسیون در مدل‌های چند گانه از روش زیر محاسبه می‌شوند :

 

 1. فرضیات تحقیق

فرضیه اول

بین استقلال و کارآفرینی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

   با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که بین استقلال و کار‌آفرینی رابطه وجود دارد. به عبارتی می‌توان گفت که توزیع استقلال در نمونه و جامعه آماری اتفاقی و از روی شانس و خطا نمونه‌گیری نبوده است با توجه به سطح معناداری، نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری در سطح کلی نیز می‌باشد.

 

فرضیه دوم

بین مسئولیت‌پذیری و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد.

   با توجه به نتایج بدست آمده و مقدار حاصله کای اسکوئر، فی و کرامروی و هم چنین سطح معناد داری در هر سه آزمون می توان استنباط کرد که در جامعه آماری بین مسئولیت‌پذیری و کسب و کار رابطه وجود دارد و بیشتر نیز بخاطر اینکه کسب و کار بوجود آمده متعلق به خود اشخاص می‌باشد.

 

فرضیه سوم

بین تحصیلات و جامعه پذیری و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد .

   با توجه به نتایج بدست آمده و سطح معنا داری ۰۰۰/۰ می‌توان نتیجه گرفت که بین تحصیلات و کارآفرینی رابطه وجود دارد، البته این رابطه ناشی از این است که در عصر کنونی در مجموع سطح آموزش‌ها و تحصیل بالا رفته است و در نتیجه افراد به واسطه جامعه پذیر بودن تحصیلات بالاتر را پذیرا بوده و تحصیلات خود را ارتقاء داده اند.

 

 1. نتیجه گیری نهایی

   در هر تحقیقی، محقق به دنبال دستیابی به نتایجی است در این تحقیق هدف شناخت ویژگی‌های جامعه شناختی با تأکید بر جنبه‌های جمعیت شناختی کارآفرینان شهرستان شوش بوده است نتایج حاصل از این تحقیق تقریباً منطبق بر نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته چه در داخل و چه در خارج می‌باشد. چرا که این تحقیق از نوع پیمایشی با رویکرد مقایسه‌ای بوده است.

۱ـ حدود ۴۵ % پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

۲ـ حدود ۳۱% پاسخگویان در زمان اقدام به تأسیس کسب و کار دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

۳ـ بیش از ۶۰ % پاسخگویان در دوران کودکی برای اداره معیشت خود ناگزیر به کار بوده‌اند.

۴ـ بیش از ۵۲ % پاسخگویان کسب و کار جدید، قبلاً دارای کسب و کار قبلی بوده‌اند.

۵ـ حدود ۸۴ % پاسخگویان در حرفه و کار خود دارای استقلال و یا به عبارتی مستقل هستند.

۶ـ بیش از ۶۷ % پاسخگویان کار خود را مدیون تلاش و پشتکار خود می‌دانند.

۷ـ حدود ۳۷ % پاسخگویان قبل از شروع کسب و کار در بین مردم از احترام لازم برخوردار بوده‌اند.

۸ـ بیش از ۴۸ % پاسخگویان در کسب و کار خود دارای تجربه بوده‌اند.

۹ـ بیش از ۵۲ % پاسخگویی اظهار کرده‌اند که کاری که خود تولید کرده‌اند مایه آرامش آنهاست.

۱۰ـ بیش از ۷۰ % پاسخگویان اظهار کرده‌اند که افراد سحرخیزی هستند.

۱۱ـ حدود ۴۰ % از پاسخگویان درآمد ناشی از کار خود را برای تأمین خانواده کافی دانسته‌اند.

۱۲ـ بیش از ۳۹ % پاسخگویان اعلام کرده‌اند که کار آنها برای جامعه سودمند است.

۱۳ـ بیش از ۷۰ % پاسخگویان در کار خود از دروغ استفاده نمی‌کنند.

۱۴ـ‌حدود ۷۵ % پاسخگویان در کار خود از سوگند استفاده می‌کنند.

۱۵ـ حدود ۶۴ % پاسخگویان اعلام کرده‌اند که کار آنها باعث دوری از گناه و شیطان شده است.

 1. پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق

۱ـ ایجاد تحقیق در جامعه و افراد آن، و نشان دادن این موضوع که تنها راه رسیدن به توسعه پایدار، کارآفرینی است.

۲ـ فرهنگ سازی به ترتیبی که کارآفرینی جزئی از فرهنگ عامه شود.

۳ـ بالا بردن شأن و منزلت کار خود و تولید و بهروری از طریق فرهنگ سازی.

۴ـ تلاش جهت ایجاد روحیه‌ی کارآفرینی در بین آحاد مردم.

۵ـ آموزش کارآفرینی برای آحاد مردم، کارمندان، مدیران و ….

۶ـ ایجاد و یا اختصاص ساعتی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف صدا و سیما به کارآفرینی و خلاقیت.

۷ـ شناخت موانع کارآفرینی از لحاظ اداری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت حذف یا کم کردن اثر آن.

۸ـ تبیین شرایط محیطی لازم برای پرورش و رشد استعدادهای کار آفرینی.

۹ـ تنظیم و هدایت حرکت قدرتهای سیاسی و اقتصادی منطبق بر کارآفرینی.

۱۰ـ تشکیل انجمن کارآفرینان و انتشار نشریه کارآفرینی جهت توزیع و نشر کارآفرینی.

۱۱ـ تحول و تغیر و تخریب خلاق نظام آموزش کشور جهت پرورش استعدادهای کارآفرین.

 

 1. پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

   در تحقیقات آتی برای آزمایش صحت نتایج می‌توان از نمونه‌های بزرگتر و دیگر پارامترهای کارآفرینی در خصوص نوع شغل استفاده کرد. پیش بینی دیگر مربوط به محدودیتهای موجود در داده می‌باشد. بطور ایده آلی، می‌خواهیم در خصوص جنبه‌های فراوان تصمیم گیری در انتخاب نوع شغل داده‌هایی را جمع‌آوری کنیم اما اینکار با در نظر گرفتن وسایل قابل دسترسی برای انجام تحقیق امکان پذیر نمی‌باشد. در تحقیقات آتی می‌توان سایر ویژگیها کارآفرینی نظیر جمعیت، بانکها و مجوزهای مربوطه و دیگر موارد را مورد بررسی قرار داد. علاوه براین، جالب توجه خواهد بود اگر فرد بتواند تأثیر چند مرحله از سیکل زندگی خانوادگی را بر روی کارآفرینان بعنوان عامل اضافی مورد بررسی قراردهد.

 

 

 1. محدودیتهای تحقیق

 • محدودیت موضوعی: در بیان مسئله تحقیق معیارهای دیگری مؤثر هستند که به دلیل گستردگی و تنوع، نیاز به مدت زمان طولانی برای تحقیق داشت که از وقت و محدوده این پژوهش خارج بود مانند : پارامترهای از قبیل، مالیات، نوع شغل، سن و جنسیت، آموزش و….

 • محدودیت در جمع آوری اطلاعات: نبود فرهنگ تحقیقات و عدم آشنایی جامعه آماری و افراد نمونه پژوهش با تحقیقاتی از این دست و عدم اعتماد آنها به تأثیر و کاربرد نتایج پژوهش‌ها، مانع عمده ای در همکاری با محقق بوده است.

 • محدودیت مکانی و زمانی تحقیق: بعلت اینکه در این مورد می‌بایست از روستاهای زیادی که دارای کارآفرینان فعالی بوده بازدید کرد و همچنین گستردگی آنها، محقق را با محدودیت مکانی و زمانی تحقیق روبرو کرده و سعی شده از حداکثر منابع موجود استفاده شود.

 • محدودیت منابع تحقیق: بعلت اینکه در این مورد تحقیقات زیادی انجام نشده محقق با محدودیت منایع تحقیق روبرو شده و سعی شده ازحداکثر منابع موجود استفاده شود.

 

منابع نشریاتی

۱ـ تازه‌های خبری، مؤسسه کار و تامین اجتماعی.

۲ـ کار و جامعه، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی علمی و فرهنگی.

۳ـ دانشگاه، کارآفرینی، ویژه نامه کارآفرینی، دانشگاه، سال پیامبر اعظم اسلام (ص) فروردین ۸۵ انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران و پردیس قم.

افتخارات :

۱٫ مقاله نموه در رشته کارآفرینی در اولین همایش سراسری مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی – دزفول ۱۳۹۰

۲٫ برنده جایزه ویژه کارآفرینی و لوح زرین از اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی- قم ۱۳۹۱

۳٫ مورد تایید و چاپ در نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال – تهران ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،۱۳۹۲

khuzsarafraz.ir

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک