کد خبر: 6487
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲/ مرداد/ ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۰

باپیروزی دکترروحانی در کارزار انتخابات کم کم نیروهای دلسرد شده دلگرم شدند واز گوشه عزلت بدرآمدند

قال الله تعالی:یاایهاالذین امنوا اتقواالله وقولوا قولاسدیدا/

باروی کارآمدن مجدد دکتراحمدی نژاد درسال ۸۸  فعالان وکنشگران سیاسی دریک کمای طولانی مدت فرورفتند وهمه دم فروبستند .سکوتی همراه بااضطراب ودلهره درست چیزی شبیه به مرگ واین ترس وبیم حتی درایام انتخابات سال ۹۲ رخنمایی میکرد وخیلی ازفعالان سیاسی رابه کنج خانه هایشان خزانده بود وجرأت وشهامت حضور راباتوجه به تجربه تلخی که درسال ۸۸ درذهنشان رسوخ کرده بود نداشتند خوب یادم هست که وقتی بااین دوستان تماس میگرفتم وازآنان برای عضویت درستاددکترروحانی دعوت میکردم ویاازآنان کمک ؛حمایت وپشتیبانی میخواستم بدون هیچ تعارفی ردمیکردند وصراحتاتجربه تلخ سال ۸۸راگوشزدمیکردندو از اظهارترس و ناامیدی خود هیچ ابایی نداشتند.

  امابه لطف یاری و مددالهی من وجمع اندکی از شیفتگان و دلسوخته گان تغییرعرصه راخالی نکردیم وبرمرادخویش پای فشردیم وشدآنچه میبایست بشود و دکتر روحانی دانشمندفرهیخته وامتحان داده بااکثریت آرا در رأس هرم اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری قرارگرفت و موجی ازشوروشعف تمام وطن رافراگرفت وامیدها را زنده کرد و غبار غم ازچهره ها زدود و شکوفه لبخندبرلبها نشاند تا سرفصل جدیدی درحیات سیاسی کشور رقم بخورد.

باپیروزی دکترروحانی در کارزار انتخابات کم کم نیروهای دلسرد شده دلگرم شدند واز گوشه عزلت بدرآمدند وفضارا برای انتقاد؛اعتراض وپیگیری مطالبات برزمین مانده مهیا دیدند وصدالبته که این برگشت امیدوارانه به صحنه امری میمون ومبارک است وبایدباجان و دل کارکردتامبادا این امیدهاخدای ناکرده به ناامیدی ویأس مبدل شوندوفضا دگرگون گردد.

برای حفظ واستمراراین فضای جدیدبایدباجان ودل تلاش کرد تلاشی ازسر شوروشعور وبه رنگ تدبیروامید؛همه دلباختگان این راه بایدازتمام تاب وتوان خویش بهره گیرند بالاخص مسؤلین ودست اندرکاران ارشد دولت تدبیروامید در دو سطح کشوری واستانی بایدتلاش مضاعف ازخودنشان دهند تابتوانندضمن حفظ وضع موجودوبهینه سازی آن اعتمادمردم رابرای ادامه این مسیرکسب نمایند.

استان زرخیز و پر افتخار خوزستان که به فرموده بنیانگزارجمهوری اسلامی امام خمینی رض:دین خودرابه اسلام وانقلاب اداکرده؛ازاین قاعده مستثنی نیست اماازآنجاکه خوزستان قهرمان بیشترین تاوان وضرر را درطول جنگ تحمیلی متحمل شده باید موردتوجه خاص واستثنایی مسؤلین قرارگیرد وغبارفقرونابرخورداری ازجهره این استان برای همیشه زدوده شود ودراین میان بایداولویت رابه مناطق وشهرهای مرزی وعرب نشین داد.

شهرهایی که وضع وحال آنها دل هردردمندی رابه دردمی آورد و آه ازنهادش بیرون میکشد چنین وضعی نه تنهازیبنده نام جمهوری اسلامی نیست بلکه مایه شرمساری مسؤلان درنزدخداوندواین مردم عاشق ودلباخته نظام واهل بیت ع میباشد”مردم عربی که  تمام داروندارشان رابه پای این نظام ریختند ودرزیرموشکها وگلوله های نظام بعثی له شدند وخانه وکاشانه خودراازدست دادند.

چندماه پیش سفری به تمام شهرستانهای خوزستان داشتم وباوضع همه ازنزدیک آشناشدم؛چیزی که دراین سفرهاتوجه مرا بشدت به خودجلب نمود وبه یک تراژدی شبیه بود حال و روز رقت بار مناطق عرب نشین بود ازخودم خجالت کشیدم وحتی گریستم براستی چراباید بعدازگذشت حدودسه دهه ازجنگ تحمیلی هنوزبایدآثار دردآور آن برگرده این مردم بی ادعاسنگینی نماید ورنگ ازرخسارآنان بستاند؟!

دردفقط به اینجاختم نمیشود مدتی پیش لیست بلندوبالایی ازمسؤلان ومدیران کل ومعاونان آنان درفضای مجازی پخش گردیدکه حکایت از اجحافی دیگردرحق مردم ساده ؛خدوم وبی آلایش عرب بود مردمی که برای اثبات وفاداری خویش به این نظام مقدس ازتمام همتباران خویش درکشورهای عربی دست شستندودل درگرو جمهوری اسلامی سپردند البته من منکرعده ای خودفروخته درمیان قوم عرب نیستم عده ای که اعتقادو وطن خویش رابه ثمن بخس وناچیز فروختند وباترویج قوم گرایی و پان عربیسم ضربات سختی به حیثیت مردم عرب درخوزستان واردکردند وهنوزکمابیش عده ای چنین تفکرآلوده ومستهجنی رادامن میزنند ولی برآگاهان مخفی نیست که چنین تفکری دربین قاطبه مردم ولایتمدارعرب مرفوض ومطرود است ومنسوبین به چنین جریانی بشدت منفوروموردغضب مردم عرب خوزستان میباشند وعربهاازآنان به اهل نفاق وشقاق یادمیکنند وازهیچ جایگاهی برخوردارنیستند.

خوب است به اصل موضوع برگردم بله صحبت ازلیست بلندوبالای مدیران ومسؤلان ادارات وسازمانهای دولتی بودکه اکثریت قریب به اتفاق آنها غیرعرب بودند چنین لیستی وقتی درمقابل من به عنوان مدافع پروپاقرص نظام؛ولایت ودولت قرارگرفت وشکوه وشکایت دلسوختگان عرب وحتی غیرعرب رادیدم بازهم خجالت کشیدم وشرمنده شدم اماازآنجایی که خوب میدانم نظام چنین تفکری ندارد وبرای نظام عرب وغیرعرب فرقی ندارد وبه فکررفع مظلومیت ومحرومیت ازهمه هموطنان است چاره کار را درارتباط  وپیگیری ازطریق مسؤلان دیدم ودررأس آنان استاندارمتعهد؛متدین ودلسوزخوزستان جناب دکترمقتدایی ومجموعه همراه ایشان دیدم الحق والانصاف ایشان بهیچ وجه گرایش قومی ندارندودرصدداقصا هیچ قومی نیست صریح بگویم ایشان برای ایجادتغییروتحول دراستان یک فرصت طلایی هستند وهمه دلسوزان استان وکشوربایدازایشان حمایت کنند وبرای رفع ودفع مشکلات به یاری ایشان بشتابند.

جناب دکترجهانگیری معاون اول رییس جمهور دکترمقتدایی را درحد وزیر میدانند وجناب آیت الله سیدحسن خمینی نیز کارایی وتوانمندی استاندارخوزستان راموردستایش قراردادند؛درمجموع بایدبگویم که مابایدبه استانداربومی خودمان بیشترنزدیک شویم  وبه جای توهین وتقابل باایشان تعامل کنیم وبرای چاره جویی وحل مشکلات به اوفرصت دهیم ایشان عزم خویش رابرای ایجادتغییروتحول دراستان جزم کرده اند ومرحله به مرحله درحال پیشروی هستند به عنوان مثال درمجموعه زیرنظرایشان یعنی استانداری نیروهای عرب زیادی رادرفرمانداریها؛بخشداریها ومعاونت ها به کارگماشته اندودرآینده نیزبهترخواهدشد.

چقدرخوب است که همه درکنارشان باشیم تاروند کارها بهتروبهترگردد ؛توپ وتشرزدن وتضعیف استانداربه نفع هرکسی باشدقطعابه سودقوم عرب نخواهدبود این رابه عنوان کسی میگویم که ازنزدیک باکارهاوروندآن آشنایی نزدیک دارم البته این همپوشانی وتعامل به معنای انتقادسازنده نکردن نیست ودرنهایت این آیه شریفه رااززبان حضرت شعیب ع متذکرمیشوم :لاارید ان اخالفکم فیما انهاکم عنه ان ارید الا الاصلاح مااستطعت والیه انیب/والحمدلله رب العالمین

حجت الاسلام شیخ عبدالزهرافیاضی عضوستادمرکزی دکتر روحانی /خوزستان 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک