محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز در مراسم گرامیداشت آیین پهلوانی تحسین همه را برانگیخت. وی از زمانی که وارد شد تا وقتی که از مراسم بیرون آمد به قدری خاکی و مهربان با همگان برخورد کرد که باعث شد پس از مراسم ورد زبان حاضران در جمع باشد.

ظریف

محمدجواد ظریف در مقابل هر کسی که وارد مجلس می شد به پا می خواست و به احترامش دست بر سینه می گذاشت. وی به هیچ درخواستی برای عکس یادگاری نه نگفت، لبخند بر لب داشت و صحبت و اظهار علاقه هیچ کسی را بی پاسخ نمی گذاشت. رفتار وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید آنجایی بیشتر به چشم آمد که او فارغ از هر نوع مقام و مسوولیتی با حاضران در مراسم به شدت خوش رو و خوش صحبت بود. علیرغم همه این ها ظریف کلاس دیپلماتیک خود را هم حفظ می کرد و هرگز از دایره ادب و اخلاق خارج نمی شد.

پس از پایان مراسم کسانی که در آن جمع حضور داشتند، می گفتند: چه خوب است که در یک برنامه ورزشی یک سیاستمدار پهلوانانه رفتار می کند و پهلوان واقعی ظریف است.