به گزارش خوزستان سرافراز، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: دادگاه به لحاظ مطرح شدن مسایل مختلف در شکایت سازمان تامین اجتماعی، لازم دانست وزیر کار و مدیر عامل این سازمان را در جلسه به عنوان گواه احضار کند.