کد خبر: 7633
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۱۸/ مرداد/ ۱۳۹۴ - ۵:۴۶

  یک کارگردان سینما و تلویزیون ۶ سال پیش ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ر‌ا م‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر زم‍‍ان‌ خواند و گفت: ن‍ب‍‍ای‍د ک‍‍ار‌ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ع‍ل‍‍ی‌ زم‍‍ان‌ م‍‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر‌ی‌ ر‌ا پ‍ی‍د‌ا ک‍رده‌ ‌از دس‍ت‌ ب‍د‌ه‍د.   به گزارش خوزستان سرافراز، فرج الله سلحشور کارگردان سریال یوسف پیامبر ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ‌ای‍ر‌ان‌ در م‍س‍ج‍د ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ (ره‌ ) در جمع مردم ‌شهر قزوین پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اف‍زود: ‌اگ‍ر م‍‍ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍ی‍د پ‍‍اس‍د‌ار ‌اس‍لام‌ ب‍وده‌ و در دن‍ی‍‍ا س‍رب‍ل‍ن‍د و م‍ف‍ت‍خ‍ر ب‍‍اش‍ی‍د ب‍ه‌ ک‍س‍‍ی‌ ر‌ا‌ی‌ د‌ه‍ی‍د ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ‌ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ‌اس‍ت‌ و ‌از دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ و ‌ای‍ر‌ان‌ ن‍م‍‍ی‌ ت‍رس‍د. اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد درد دی‍ن‌ د‌ارد، ولای‍ت‌ م‍د‌ار ‌اس‍ت‌ و طرف‍د‌ار م‍ظل‍وم‍‍ان‌ ب‍وده‌ و خ‍ودش‌ ر‌ا ‌از م‍ردم‌ م‍ی ‍د‌ان‍د و ‌اگ‍ر خ‍د‌ا‌ی‌ ن‍ک‍رده‌ ‌ای‍ن‌ دول‍ت‌ ‌ع‍وض‌ ش‍ود ق‍‍ا‌ع‍ده‌ و ف‍رم‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‌ د‌ار‌ی‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ی‌ ‌ع‍وض‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د. آنگونه که رجانیوز در ۱۶ خرداد سال ۸۸ از این مراسم گزارش داده، ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ری‍‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ی‍وس‍‍ف‌ (‌ع‌ ) ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ح‍ض‍رت‌ ی‍وس‍ف‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍ر در س‍ری‍‍ال‌ خ‍ود گ‍ف‍ت‌ : خیلی ها م‍‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌آق‍‍ا‌ی‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ک‍رده‌ ‌ام‌ در ح‍‍ال‍ی ک‍ه‌ طب‍ق‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ م‍ن‌ ‌ای‍ن‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا ب‍وده‌ و م‍ن‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‍م‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍‍ا زن‍دگ‍‍ی‌ ری‍ی‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور…

 

index

یک کارگردان سینما و تلویزیون ۶ سال پیش ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ر‌ا م‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر زم‍‍ان‌ خواند و گفت: ن‍ب‍‍ای‍د ک‍‍ار‌ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ع‍ل‍‍ی‌ زم‍‍ان‌ م‍‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر‌ی‌ ر‌ا پ‍ی‍د‌ا ک‍رده‌ ‌از دس‍ت‌ ب‍د‌ه‍د.

 

به گزارش خوزستان سرافراز، فرج الله سلحشور کارگردان سریال یوسف پیامبر ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ‌ای‍ر‌ان‌ در م‍س‍ج‍د ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ (ره‌ ) در جمع مردم ‌شهر قزوین پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اف‍زود: ‌اگ‍ر م‍‍ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍ی‍د پ‍‍اس‍د‌ار ‌اس‍لام‌ ب‍وده‌ و در دن‍ی‍‍ا س‍رب‍ل‍ن‍د و م‍ف‍ت‍خ‍ر ب‍‍اش‍ی‍د ب‍ه‌ ک‍س‍‍ی‌ ر‌ا‌ی‌ د‌ه‍ی‍د ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ‌ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ‌اس‍ت‌ و ‌از دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ و ‌ای‍ر‌ان‌ ن‍م‍‍ی‌ ت‍رس‍د. اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد درد دی‍ن‌ د‌ارد، ولای‍ت‌ م‍د‌ار ‌اس‍ت‌ و طرف‍د‌ار م‍ظل‍وم‍‍ان‌ ب‍وده‌ و خ‍ودش‌ ر‌ا ‌از م‍ردم‌ م‍ی ‍د‌ان‍د و ‌اگ‍ر خ‍د‌ا‌ی‌ ن‍ک‍رده‌ ‌ای‍ن‌ دول‍ت‌ ‌ع‍وض‌ ش‍ود ق‍‍ا‌ع‍ده‌ و ف‍رم‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‌ د‌ار‌ی‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ی‌ ‌ع‍وض‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

آنگونه که رجانیوز در ۱۶ خرداد سال ۸۸ از این مراسم گزارش داده، ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ری‍‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ی‍وس‍‍ف‌ (‌ع‌ ) ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ح‍ض‍رت‌ ی‍وس‍ف‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍ر در س‍ری‍‍ال‌ خ‍ود گ‍ف‍ت‌ : خیلی ها م‍‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌آق‍‍ا‌ی‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ک‍رده‌ ‌ام‌ در ح‍‍ال‍ی ک‍ه‌ طب‍ق‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ م‍ن‌ ‌ای‍ن‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا ب‍وده‌ و م‍ن‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‍م‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍‍ا زن‍دگ‍‍ی‌ ری‍ی‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍ت‌ …

و‌ی‌ در‌اد‌ام‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ : م‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا‌ی‌ ت‍ج‍‍ار‌ی‌ و ‌ع‍ش‍ق‍‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‍م‌، م‍‍ی‌ ف‍‍ه‍م‍م‌ ک‍ه‌ ب‍‍ای‍د ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ ‌ارزش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍ن‍م‌ ب‍‍اش‍م‌ و ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍‍ه‍ت‌ دن‍ب‍‍ال‍ه‌ رو‌‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد‌ی‌ ‌ه‍س‍ت‍م‌ ک‍ه‌ د‌ارد س‍ن‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍لام‌ ر‌ا پ‍ی‍‍اده‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

‌ای‍ن‌ ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ی‍ن‍م‍‍ا در ‌اد‌ام‍ه‌ ب‍‍ا ت‍‍اک‍ی‍د ب‍ر ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ب‍ل‍‍ی‌، م‍ن‍زو‌ی‌ ک‍ردن‌ م‍س‍‍اج‍د ب‍‍ا س‍‍اخ‍ت‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍س‍ر‌ا‌ه‍‍ا و خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ب‍ود، گ‍ف‍ت‌ :‌آن‍‍ه‍‍ا س‍‍ع‍‍ی‌ ک‍ردن‍د ج‍و‌ان‍‍ان‌ م‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ س‍و‌ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ، ش‍‍ه‍وت‌ و تئ‍‍ات‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ب‍ت‍ذل‌ ب‍ک‍ش‍‍ان‍ن‍د و ‌ای‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍رب‍‍اس‍چ‍‍ی‌ ب‍ود ک‍ه‌ ت‍ردی‍د ن‍د‌ارم‌ ک‍ه‌ دس‍ت‍ش‌ در دس‍ت‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .‌ه‍ر چ‍ق‍در در دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ب‍ل‍‍ی‌ ب‍ودج‍ه‌ م‍س‍‍اج‍د ک‍م‌ ش‍د، در ‌ای‍ن‌ دول‍ت‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ی‌ ب‍ودج‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍س‍‍اج‍د و ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ر‌ان‍‍ی‌ ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ی‍‍اف‍ت‌ .

 

 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد دولت روحانی و سیاست هایش راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک