کد خبر: 7960
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۳/ مرداد/ ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۴

خوزستان سرافراز: (دکتر سلطانعلی بهمنی ) *بارها اورا درکنار پل سوم کیانپارس وبین فلکه ی نخل وفلکه ی ملی راه  دراهواز دیده ام .اولین  بار وی رادردهه ی ۶۰ درورزشگاه تختی اهواز دیده بودم .هنگامی که به عنوان تماشاگر برای دیدن بازی یکی ازتیمهای اهوازی که فرزاد آهک پور مهاجم آن بود با یک تیم از کشور سریلانکابه ورزشگاه  رفته بودم .من به عنوان فرزند عشایر بختیاری که خودم وپدرم  وپدرانم اهل زحمت وتلاش برای کسب روزی ولقمه ی حلال بوده ایم ،زمینهای ناهموار را هموار کردیم ،وصخره های بزرگ را جابجا وخرد کردیم وپستی ها وبلندی ها را همسان کردیم وجوی آب روان کردیم و زمینهای حاصل خیز خلق کردیم ودرسرما وگرما ،بیلاق تاگرمسیر،دره تادره ،کوه تاکوه ،چشمه تاچشمه ،وارگه تا آبادی ،سرابالایی تا سرازیری زحمت کشیدیم وعرق ریختیم ودرهن هن نفس های خسته مان روزی ولقمه ی حلال جمع کردیم ودر بیون وکپر ودرسایه سار درختان تنومند چنار وبلوط لقمه های پاک بهشتی برداشتیم وخوردیم، خیلی خوب سختی ها ودرد ورنج دیگران رادرک میکنم . وقتی مشاهده میکنم انسانها تنها در زمان اوج وشکوه وسلامتی درنزد هموطنانم ارزش وجایگاه ومنزلت دارند بسیار غمگین میشوم.این احساس غم وتنهایی واندوه وهمدردی بیشتربدان خاطر است که درجامعه وعصری که زندگی میکنم…

index

خوزستان سرافراز:

(دکتر سلطانعلی بهمنی )

*بارها اورا درکنار پل سوم کیانپارس وبین فلکه ی نخل وفلکه ی ملی راه  دراهواز دیده ام .اولین  بار وی رادردهه ی ۶۰ درورزشگاه تختی اهواز دیده بودم .هنگامی که به عنوان تماشاگر برای دیدن بازی یکی ازتیمهای اهوازی که فرزاد آهک پور مهاجم آن بود با یک تیم از کشور سریلانکابه ورزشگاه  رفته بودم .من به عنوان فرزند عشایر بختیاری که خودم وپدرم  وپدرانم اهل زحمت وتلاش برای کسب روزی ولقمه ی حلال بوده ایم ،زمینهای ناهموار را هموار کردیم ،وصخره های بزرگ را جابجا وخرد کردیم وپستی ها وبلندی ها را همسان کردیم وجوی آب روان کردیم و زمینهای حاصل خیز خلق کردیم ودرسرما وگرما ،بیلاق تاگرمسیر،دره تادره ،کوه تاکوه ،چشمه تاچشمه ،وارگه تا آبادی ،سرابالایی تا سرازیری زحمت کشیدیم وعرق ریختیم ودرهن هن نفس های خسته مان روزی ولقمه ی حلال جمع کردیم ودر بیون وکپر ودرسایه سار درختان تنومند چنار وبلوط لقمه های پاک بهشتی برداشتیم وخوردیم، خیلی خوب سختی ها ودرد ورنج دیگران رادرک میکنم .

وقتی مشاهده میکنم انسانها تنها در زمان اوج وشکوه وسلامتی درنزد هموطنانم ارزش وجایگاه ومنزلت دارند بسیار غمگین میشوم.این احساس غم وتنهایی واندوه وهمدردی بیشتربدان خاطر است که درجامعه وعصری که زندگی میکنم پول ومقام ومنصب انسانها را درنزد دیگران به شکوه  ولیاقت وارزش میرساند  وازاینکه درجایگاه خودم وخانواده ام وایل وتبارم اینها رادرک میکنم ومیفهمم اندوهگین میشوم .

اینکه پول یعنی اصالت ساختن،شهرت ،لیاقت ،جایگاه وفخرفروشی.اینکه انسانهایی بی هیچ زحمت وشایستگی  ودانش به ثروت ومقام وجایگاه رسیده اند وهمه چیزخودرا ازدیگران متمایز کرده اند ؛خودشان را ،زندگی شان را ،ظاهرشان را، کلامشان را ،دین شان را و زنده بودن ومرده بودنشان را… واینک من دراین هوای شرجی و گرم وسوزان  به چهره ی مردی نگاه میکنم که بی هیچ امید وآینده ای دست نیاز به سوی رهگذران دراز کرده است و در خاطره ویاد ودل ونگاه دیگران فراموش شده واز یاد رفته است وهمه ی کسانی که باید درحق او توجه کنند و در اندوه ودرد ورنج او شریک باشند واورا دریابند وبفهمند از وی فاصله گرفته اند… چه کنم وچه بگویم ؟چه را دارم که بگویم  وچه میتوانم بکنم ؟…

رضا چاچا را میگویم رضاچاچاها شهروند جامعه ای هستند که ۳۵ سال است حدود هزار نفر برگرده ی ستبر وآهنین مردم سوار شده اند وپیاده نمیشوندتا آنکه مرگ آنها را ازمقام ومنصب براندازد،کسانی که از وزارت به وکالت واز وکالت به وزارت وازوکالت به وکالت دارای راننده وخانه ی سازمانی وخدمه وحشم هستند وخودشان وفرزندانشان وخانواده شان وتبارشان دربهشت دنیا زندگی میکنند وتاخرخره می چرند وگزند؛ بعد هم شروع میکنند به چینش مهره های خود ورابطه سالاری وحق خوری وپارتی بازی  تابرسد به گزینش ها وحراست ها و نمیدانم فلان وفلان واینها با عقل سنتی وحدس وگمان خود ترازویی دارند وشروع میکنند به سنجش تقوی ودین ومعرفت وحقیقت دیگران وبرای خودشان برو بیایی دارند وخوب وبد میکنند وخوب رابد وبد رابدتر وبدتر را بدترین میکنند واین چنین است که براساس فاکتورهایی که آنها ساخته اند درادارات ودرسازمانهای کشورم ایران گروهبانها را مافوق ” سرهنگ ها وسرگردها را مافوق تیمسارها وسردارها قرار داده اند واین چنین است که فسادها ودزدیها واختلاس ها خروار خروار شده است.

یقه سفیدهای (white callers) بی مصرف واز خود راضی که فکر میکنند جای یقه طلاءیی ها(  golden caller)را گرفته اند وخود را عقل کل میدانندومیگویند وعربده میکشند ومی برند ومی دوزند وبنام اصولگرایان انحصار طلب وتمامیت خواه واصلاح طلبان تنوع طلب وبی ملاحظه ،گرز وشمشیر وخفقان وزره وسپر برداشته وسوار براسبهای تعلیم دیده رودروی هم ،مقابل هم  وباهم برای قدرت وثروت می جنگند وهراردوگاه وطرفی برای خود پهلوانانی دارد که رجز می خوانند ومیدان دارند ومردم جامعه ی مرا به دوگروه وسه گروه وبیشتر تقسیم کرده اند تا پیاده نظامشان باشند وبرای کسب قدرت وثروت آبروی اسلام وانقلاب را میبرند وملاحظه ی انقلاب وشهدا ورهبری را نمیکنند ومست مست ،شنگول شنگول و تازه نفس تر از هرزمانی هستند وایستاده اند وخواهند بود.

برای رضاچاچاها آدمهای لوطی وبامرام وازخودگذشته ودلسوز وخوش سیرت لازم است که رفته اند.آنهایی که دربرابر دشمن این سرزمین باپاکی واخلاص و آگاهی ،رفتند برای برنگشتن ؛رفتند برای نماندن ونیامدن .رفتند ودستشان برگشت وپایشان برگشت وسرشان برگشت وپیکرشان ماند وپیکرشان برگشت درحالی که بی سر وبی اندام بود ویا پلاکشان ولباس پوسیده شان برگشت وپیکرهاشان ماند وخداوند آنها راگلچین کرد وبرد چه اگر می ماندند الان یا گرز به دست اصولگرایان بودند یا عربده کش اصلاح طلبان…رضا چاچاها فاصله ی بین حق وناحق است .آیینه ای که نشان دهنده ی همه بد بودن ها ی ما در این دنیای حصار درحصار است .

رضا چاچا ها نمونه های فراموش شده ی انسانهایی هستند که عاطفه را گم کرده اند ومحبت دردلهاشان خشکیده است وبلکه خودشان گم شده اند …در سال ۱۳۲۲ در اهواز به دنیا آمد و علاقه فراوانی به فوتبال داشت. ابتدا توپ جمع کن بود ولی خیلی زود با رفتن به یک دوره آموزش آمادگی جسمانی به عنوان ماساژور وارد تیمهای فوتبال شد. او ماساژوری تیمهای خوزستانی، تیم پاس تهران و تیم ملی را در کارنامه خود دارد.زمانی در کنار رودخانه کارون در زمینهایی که بعدها به زمینهای خاکی رضا چاچا معروف شد، فوتبال بازی می کرد و بازیکن قابلی بود اما نتوانست به عنوان بازیکن فوتبال برای خود اسم و رسمی به هم بزند ولی به عنوان ماساژور با خیلی از بزرگان فوتبال ایران کار کرد.

خودش در این زمینه می گوید: زمانی که حشمت مهاجرانی و حسن آقای حبیبی در تیم ملی مربی بودند، من در کنار آنها بودم. حتی با تیم ملی به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین نیز رفتم.رضا چاچا سالهای سال در کنار فوتبال بود و برای خیلی از فوتبال دوستان و بازیکنان و مربیان فوتبال، شناخته شده بود اما به ناگاه ورق برای آقا رضا برگشت و او را از آن همه معروفیت به زیر انداخت.وی در این خصوص عنوان می کند: حدود ۳۰ سال سن داشتم که ناگهان چربی بدنم به شدت بالا رفت هرچه عمل جراحی کردم فایده نداشت و هر روز چاقتر می شدم تا اینکه ادامه کار برای من میسر نبود و من هم خانه نشین شدم. آن موقع که این اتفاق برای من افتاد به عنوان ماساژور در تیم ملی فعالیت می کردم.

اکنون رضا چاچا در سن ۶۶ سالگی بی کس و تنها است و گوشه چشمی به کمکهای برخی بازیکنان با معرفت فوتبال خوزستان دارد. او در بیشتر مسابقات تیمهای خوزستانی در لیگ برتر و حتی لیگ دسته اول در ورزشگاه حاضر می شود و معمولا قبل از هر بازی وسط زمین فوتبال دست به انجام حرکات موزون می زند و هواداران را به وجد می آورد.وی در خصوص وضعیت فعلی خودش می گوید: “آدمها عوض شده اند دیگر بازیکنان فوتبال مثل سابق لوطی نیستند. چند سال پیش در گوشه ای از استادیوم تب و لرز گرفتم و افتادم یه گوشه ولی کسی نگفت این بابا کیه؟

اما همان موقع رادیوهای بیگانه اعلام کردند که ماساژور سابق تیم ملی در ورزشگاه سکته کرد”.رضا چاچا با وضعیت تاسف برانگیز فعلی خود باز هم می گوید از مسئولان و بازیکنان انتظاری ندارم. ولی کیست که نداند رضا حتی جایی برای خوابیدن ندارد و به شدت به مراقبت و رسیدگی احتیاج دارد. در سرمای سوزناک و گرمای وحشتناک خوزستان او در خیابانهاست و چشم انتظار کمک مردم عابری که شاید رضا چاچا تداعی کننده خاطرات نوستالژیک جوانی آنهاست، نشسته است.

رضا هم زخم خورده این فوتبال پرطرفدار است و فوتبال روی بی رحم خود را به رضا نشان داده است. شاید اگر آقا رضا به جای حضور در تیم ملی و سایر تیمهای فوتبال حتی نگهبان یا سرایدار یک شرکت دولتی بود هم اکنون وضعی به مراتب بهتر داشت چرا که می توانست از مزایای بیمه و حقوق کافی بهره مند باشد.اگر رضا چاچا را به عنوان مردی از نسل سوخته فوتبال معرفی کنیم حرفی به خطا نزده ایم به همین دلیل باید با فرهنگسازی گسترده برای نوجوانان عاشق فوتبال، کاری کنیم که آنها نگاهی منطقی به این رشته جذاب و گاهی بی رحم داشته باشند و در آینده با کوچکترین حادثه ای به نسل سوخته فوتبال ملحق نشوند…

بیست ودوم مرداد ۹۴-سلطانعلی بهمنی

index

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک