*مهران یاوری 

استان خوزستان سرشار از منابع غنی نفت وگاز ومعادن و…ونیز یک سوم آب و رودخانه های کشور درآن جاری میباشد.

ولیکن عدم مدیریت صحیح درسالهای اخیر باعث واپسگرایی وعقب ماندگی استان خوزستان که بقول حضرت امام دین خود رابه اسلام ادا کردشده است ولیکن مردم کشور علی الخصوص اهواز وخوزستان تصمیم به إیجاد تغییرگرفتندونیزهمچون گذشته به جریان پاک ومردمی مدافع عدالت وحق طلب اصلاحات اعتماد کرده وراى خودرابراى آرمانهاوآینده وتغییروضع اسفناک موجود تقدیم لیست امیدکردند.

ضمن تبریک به نمایندگانی که اعتماد مردم را به دست آوردند بدانند مردم اگر ببیند آنها در مسیر موردنظر وبرنامه هایی که به آنها رای دادند حرکت کنند دوباره به این نمایندگان واصلاحات اعتماد خواهند کردواز آنها میخواهیم بدور از هر حب وبغض خود را نماینده تمام مردم واقشار بدانند وبابرنامه ریزی در جهت حل مشکلات مردم ونیز توسعه ورشدسیاسى اقتصادى واجتماعى درفضایى آرام ودلگرم به زندگى وفرصتهاى مناسب شغلى هرچه بیشتر وبهتر استان اقدام وعقب ماندگی ها وآسیبهایی که در چند سال اخیر ونیز دوران جنگ تحمیلی به این استان ومردم عزیز وارد گردید به هرشکل ممکن باتلاش شبانه روزى ومدیریت قاطع جبران گردد.

آقایان یوسفی الباجی وساری ضمن تبریک مجدد وآرزوی توفیق شما وسفارش وتوصیه به اصل مردم داری ونیزخدایی ناکرده محدود کردن خود در فضاهای بسته وکوچک طایفه ایی و فامیلی بدانید بعنوان یک اصلاح طلب تمامی اصلاح طلبها رو جذب نموده وبا عطوفت ومهربانی که شیوه پیامبر أکرم (ص)با اقشارمختلف مردم برخورد نمایید واتحادوهمدلى بین اقوام مختلف رادوباره همچون گذشته مستحکم وزمینه پررنگ آن راایفانمایید.

واینکه جذب حداکثری را سر لوحه برنامه هاواقدامات خود قرار دهید

درکل ازتمام کسانی (اقشارمختلف)که با حضور سبزخود درکنار جریان اصلاحات بوده واز استاندار محترم وعزیز ومحبوب خوزستان جناب دکتر مقتدایی نماینده ارشددولت به جهت مهیا نمودن فضای سالم رقابت ونیز ریاست شورای سیاستگذاری اصلاحات جناب دکتر کیانوش راد که نقش بسزاودرایت بالایى رادراین پیروزى داشتندواز حماسه غرورافرین مردم خوزستان کمال تشکر وسپاس رادارم.

پس انتظار میرود که بحثهای گذشته وقبل از انتخابات رابه پایان ببریم وحتی دوستان اصلاح طلبی که سوابق فراوانی در اصلاحات دارند واین دور بنابه دلائلی از جریان اصلاحات دلخوربودند بحق یا ناحق یالج بازى فرق نمیکند.کدورتهاکنارگذاشته شودوبستر را طوری همگی فراهم کنیم که دوستان قدیمی بازگشته و دوستان جدید نیز جذب شوند تا انشاالله مردم خونگرم خوزستان درانتخاباتهاى آتى یکدل ویک صداحماسه دیگرى همچون دوم خرداد بپاکنند.ونیزازظرفیتهاوپتانسیل وتجربه نخبگان ،دانشجویان ،معلمان ،اساتیددانشگاه وهمچنین نمایندگان اصولگراومستقل که قطعا آنها هم تجربیات خوبی دارند باتشکیل کمیته نخبگان در راستای پیشرفت وتوسعه استانمان با برادری ودلسوزی دست در دست هم با شور ونشاط برای خدمت به مردم لحظه ایی درنگ نشود.

اصلاح طلبى یک تفکر است که در قلب وذهن همه زنده وپویا بوده وهست پس از امروز اصلاح طلبانه فکر کنیم وإصلاح طلبانه گذشت واصلاح طلبانه عمل شود.بامیدپیروزى هاى پى درپى آینده