کد خبر: 25188
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۱/ آذر/ ۱۳۹۵ - ۹:۲۸

درتمام دانشگاههای جهان هیچوقت پرسیده نمیشودکه هیئت علمی دانشگاه ازکدام مناطق هستند بلکه بهترین گزینه هارابرای هیئت علمی انتخاب میکنند.

خوزستان سرافراز/ بجهت اطلاع ازاموردانشگاه،فرصتی پیش آمدکه بادکترعادل مدحج ریاست محترم دانشگاه مصاحبه ای برگزارکنیم.

۱٫ لطفا خودتان را معرفی نمائید؟
ج- بنده عادل مدحج هستم اصالتا فرزندهویزه هستم.مدرک دکترای زراعت دارم وازبین دکترای استانی جزء۴۰نفری هستم که به مرحله دانشیاررسیدم.ازکودکی عاشق نوشتن وتألیف بودم بطوری که۵ کتاب تألیف کردم کتابهایی همچون ،فیزیولوژی گندم،غلات، سویا، گندم،مدیریت پس ازبرداشت که در دانشگاههای معتبرکشوردرحال تدریس هستند.۲٫ فعالیتهایی که تاکنون داشته اید درچه زمینه هایی بود؟
ج- تاکنون۱۰۰مقاله به زبانهای فارسی وانگلیسی ارائه دادم. ازنظرکشاورزی ومهندسی،نمونه استانی معرفی شدم.جوان برترآسیا و اقیانوسیه درعلوم گیاهی معرفی شدم.
ازنظرعملکردمدیریتی:مدیرتحقیقات، معاون کاووشی علوم تحقیقات استان،ریاست دانشکده شوشتر،ونیز یکی ازافرادراه اندازی دانشگاه بین المللی خلیج فارس بودم.
۳٫ریاست دانشگاه آزادسوسنگرد را از چه زمانی به عهده گرفتید وطی این مدت چه اقداماتی صورت گرفت؟
ج_ازسال۹۳درخدمت دانشجویان و مردم خونگرم سوسنگرد بودم واعم فعالیتهای دانشگاه درچندین حوزه کاری می باشدکه درخصوص اموراداری مهمترین آنان به قرارزیر است:
الف_حوزه آموزشی:حوزه آموزش وظیفه داردکه ازامکانات کمک آموزشی حداکثراستفاده راداشته باشندوازبهترین اساتیددرمنطقه واستان بهره ببرند
ب_حوزه پژوهشی:امکانات پژوهشی راتهیه کنندکه طی دوسالی که بنده مدیردانشگاه رابه عهده گرفتم حدود ۱۷کارگاه پژوهشی وآزمایشگاهی دایر کردم.ازقبیل آزمایشگاه فیزیولوژی، آزمایشگاه ورزشی که تست خون با تمام تجهیزات پیشرفته صورت میگیرد،تست خون،فشارخون که میتوانیم بابیمارستان شهیدچمران سوسنگردهمکاری داشته باشیم.برای رشته های شیمی کارگاه ای با اعتبار۲۰۰ الی۳۰۰میلیون تومان راه اندازی کردیم.همچنین رشته مکانیک خودرو ونیزدربحثitبشدت پیشرفت داشتیم که توانستیم اینترنت رااز۲mgبه ۱۰mg افزایش دهیم.سروراطلاعات راچهاربرابرافزایش دادیم.تمام فعالیتهای دانشگاه درحال حاضر اتوماسیونی شده بطوری که تمام کارهاازاین طریق صورت میگیردودر نیمه نخست سال اخیردانشگاه رابه سمت الکترونیکی بردیم که دانشجوتمام اطلاعات خودراازاین طریق دریافت می کند.
همچنین*وب سایت*خودرابه سه زبان جهانی فارسی،انگلیسی وعربی دایرکردیم که دانشجومشکل خاصی نداشته باشد.۴٫درچه زمینه هایی کارهای فرهنگی صورت گرفته است؟
ج- درمدت۲سالی که گذشت بیش از ده برابر ده سال گذشته کارفرهنگی انجام دادیم.دانشگاه برکارفرهنگی ماندگار تأکیددارد.وکارهای ماندگارما:
الف_تبیین کارماندگاررسانه ودانشگاه آزاد که توانستیم بادعوت ازرسانه هایی همچون شبکه های الاهواز،کوثر وصداوسیماخوزستان همچنین دعوت ازحضرت آیت الله کعبی انسجام خاصی بین دانشگاه ورسانه ایجادکردیم.
ب-راهپیمایی روزشهداء
ج-ایجادوب سایت فرهنگی که اطلاعات فرهنگی رابه عموم مردم شهرستان میرساند
د-برگزاری جشن ازدواج سالانه که مبلغ۳۰۰هزارتومان به هرزوج تعلق میگیرد
ک-وام ازدواج که باکمترین درصد ممکن دراختیاردانشجویان قرارمی گیرد۵٫افرادهیئت علمی دانشگاه راچگونه ارزیابی می کنید؟
ج-هیئت علمی دانشگاه مااز  ۳۸ نفر تشکیل شده است که بامدارک عالیه درخدمت دانشجویان است ونه تنها بنده بلکه درتمام دانشگاههای جهان هیچوقت پرسیده نمیشودکه هیئت علمی دانشگاه ازکدام مناطق هستند بلکه بهترین گزینه هارابرای هیئت علمی انتخاب میکنند.

هدف،آموزشی است تا افکارجدید وارد دانشگاه شود وتحولی صورت گیرداما اینکه صرفا برخی عقیده دارندکه هیئت علمی بایدبومی وازآن منطقه باشد،درست نیست ودرجهان پیشرفته،کشورها بدنبال آموزش بهترهستند.

۶٫ ازنظرعلمی و جایگاه دربین سایر دانشگاه ها چه رتبه ای دارید؟
ج-  قبل ازسال۹۳رتبه دانشگاه۳۳۳ امتیازبوده که پس ازتحویل گرفتن دانشگاه بمدت یکسال براساس آن خدمات وکارکردهایی که داشتیم رتبه آن رابه۵۲۰ارتقاءدادیم.واین ارتقاء مرتبه معادل یک دانشگاه بسیاربزرگ است.ودربین ۶۰۴دانشگاه حال حاضر موجوددانشگاههای ایران،توانستیم بمدت این دوسال تامرتبه۴۰۰تقلیل دهیم.دلیل آن هم راه اندازی سایت سه زبانی وخدماتی که انجام دادیم واین افتخاری برای دانشگاه خواهدبود.
 ۷٫  برنامه خاصی به جهت تشویق وترغیب دانشجویان درزمینه ارائه مقالات یاتألیفات شهرستانی یااستانی درنظرگرفته اید؟
ج. دانشگاه برای ارتقاءدادن سطح علمی هردانشجویی که مقاله یاتألیف تدارک ببیندهم پاداش نقدی درنظر گرفته هم امتیازمختلفی داردکه میتواندازاین امتیازات بهره ببردو لازم است جهت اطلاع اعلام کنم واحدسوسنگرداقدام به همایش فنی واطلاعاتی کرده که تاکنون هیچگونه سابقه ای ندارد.همایش ملی کامپیوتر را درسطح استان وکشوری برای اواخراین هفته اجراخواهیم کرد.
۸٫ ارتباط دانشگاه باحوزه وادارات مختلف وتأمل وهمکاری آن راچگونه ارزیابی می کنید؟
ج-سایتی بنام(ساها)راه اندازی کردیم که تمام اطلاعات مربوط به وسایل آزمایشگاهی راریزبه ریزباهزینه بیان می کندکه قابل دسترسی می باشد هرکسی که بخواهدمیتوانداز طریق وب سایت ثبت نام کندوماخدمات به ایشان خواهیم دادازنظرحوزه هم با امام جمعه سابق شهرستان همکاری داشتیم درحال حاضرخدمت حجه السلام شمیل پورعرض کردیم درهر زمینه ممکن حاضربه همکاری هستیم.۹٫ روزدانشجوراچگونه برگزارکردید؟
ج-یک روزقبل ازآن خدمت امام جمعه رسیدیم ودرزمینه تهاجم فرهنگی بحث شد.نمازوحدت درخدمت امام جمعه بودیم.یک نشست پرسش وپاسخ اجراکردیم. اهدای جوایزولوح تقدیر
۱۰٫باتوجه به تهاجمات فرهنگی از طریق فضای مجازی وسایبری، دانشگاه دراین زمینه چه راهکارهایی درنظرگرفته است؟
ج- فضای مجازی یک موجی است که نمیتوان بازور و تهدیدآن راکنترل یا محدود کردپس امکان توقف آن نیست امابایدبافرهنگ سازی وآموزش صحیح استفاده ازاین فضا، بتوان باچنین تهاجمی مبارزه کرد. استفاده ازشبکه های مجازی درارگان یاشخصیتهای مختلف باعث شده خیلی ازمشکلات فرهنگی،خوب اطلاع رسانی شودمسئله فرهنگی یا اجتماعی رامیتوان سریع باکارآیی بالایی ملکه ذهن قرارداداماازجهتی دیگرمیتوان استفاده ناصحیح هم کردپس فرهنگ استفاده ازچنین فضایی رابایدآموزش داد.
۱۱٫ انتقاداتی ازسوی دانشجویان صورت گرفته بودمبنی برفشرده بودن کلاسهاوبعلت عدم پرداخت شهریه درترم آخر،دانشجومعرفی به استادنمیشود؟
ج-آموزش دانشجوبایدموثرباشدتا وقتی دانشجویی فارغ التحصیل شد درجامعه مفیدواقع شوداگردانشجو از اول ترم منظم وبه موقع حاضرشود قطعاچنین مشکلی پیش نمی آیدو جهت اطلاع بایدگفت که کلاسهای جبرانی به آن صورت فشرده نیست
درزمینه عدم معرفی به استاد،ماتا جایی که امکان داردبه دانشجودر زمینه پرداخت شهریه کمک می کنیم اماترم آخری که پایان تحصیل دانشجوحساب میشودانتظارداریم که نسبت به پرداخت شهریه اقدام کند
۱۲٫بیشترین انتقادات وپیشنهاداتی که صورت گرفته درچه زمینه هایی بود؟
ج- اعتقاد دارم اگرپیشرفتی وجود داشت اگرتغیری حاصل شدبراساس انتقادات دوستان وعزیزان صورت گرفته است وتاانتقادی صورت نگیرد پیشرفتی حاصل نمیشود.دانشگاه یکی ازمنظم ترین وقانونمندترین ارگانها است به این دلیل ازضوابط خودهیچوقت عدول نمی کنیم.لذا شایدکمترانتقادی صورت می گیرد و مادوست داریم دوستان نظر،پیشنهاد یا انتقادکنند.

ازبیرون دانشگاه یک سری انتقاداتی صورت گرفته که شایدبراساس عدم اطلاع رسانی بوده لذاحاضریم درهرموردی که احساس می کنندکوتاهی صورت گرفته است ومیتوان بهترکار راصورت داد،تشریف بیاوردندوانتقادات سازنده ارائه کنندوما استقبال می کنیم.

۱۳٫نقش خبرنگارو اصحاب رسانه در جامعه واطلاع رسانی چگونه است؟
ج-خبرنگاراخبارموثق رااطلاع رسانی می کنداگرخبرنگاران بتوانندارتباطی داشته باشند با ادارات نقش بسزایی خواهندداشت همچنین میتوان شهرستان که ازنظرفرهنگی،علمی، سیاسی،اجتماعی غنی بوده رابوسیله خبرنگارمعرفی کرد.خبرنگار بزرگترین نقش درجامعه را ایفامی کند.
۱۴٫صحبت پایانی؟
ج-تشکرازحضورتیم خبرنگاری شهرستان که بهانه ای شد تا مروری برذهنیات خودداشته باشیم
دانشگاه یک هدف داردکه ازلحاظ فرهنگی،علمی،اجتماعی،وحتی اقتصادی وسیاسی که درمنطقه مشغول به فعالیت است تأثیرگذارباشد وازتمامی پتانسیل خودبهره میبردپس بایدحداکثرکارآیی راداشته باشد.فعالیت دانشگاه برجامعه تأثیر داردوخواسته من این است که مردم شهرستان اعتمادکنند.حمایت آنان موجب دلگرمی ومضاعف شدن خدمت خواهدبود.وسلام علیکم ورحمه الله
خبرنگار: نبی نیسی
انتشار خبر:امیری
FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد مسئولان در برگزاری انتخابات شورای شهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک