کد خبر: 26263
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۱۵/ بهمن/ ۱۳۹۵ - ۱:۲۱
بـه یـاد آتش نشـانان شهیـد

تمـامـی هتـل هـای مـوجـود در شهـر آبـادان از سـازمـان آتش نشـانی اخطار غیـر ایمـن دریـافت کـرده اند.

یادداشتی از محمودرضا شیرازی در خوزستان سرافراز:

حـادثـه پـلاسکـو تهـران آنقـدر تلـخ و نـاگـوار است کـه یـادآوری آن قلب هـر انسـان را بـه درد مـی آورد جـدای از خسـارت ۱۵۰۰ میلیاردتومانی پـلاسکـو بـه اقتصـاد کشـور، شهـادت ۱۶ آتش نشـان فـداکـار و تعـدادی از همـوطنـان در ایـن حـادثـه ، کشـور را نیـز جـریحـه دار کـرد.

بـا شـروع آتش سـوزی پـلاسکـو بـی اختیـار بـه یـاد آتش سـوزی ۲۹ تیـر مـاه۱۳۹۳ کـادوس ۴ در آبـادان افتـادم. در ۵۰ سـال گـذشتـه آتش سـوزی هـای مهـم و عمـده ای در شهـر آبـادان اتفـاق افتـاده است کـه تعـداد آنهـا چهـار مـورد بـه شـرح زیـر می باشد:

آتش سـوزی سینمـارکس در سـال ۱۳۵۷ و در اوج قیـام خـونیـن مـلت ایـران علیـه رژیـم منحـوس پهلـوی کـه ایـران و دنیـا را تـکان داد، آتش سـوزی دوم پـاسـاژ رکس یـا کفش فـروشـان در سال ۱۳۸۰ بود،آتش سـوزی سـوم بـازارچینـی هـا در سـال۱۳۸۷ و بالاخره آتش سـوزی مـرکـز خـریـد کـادوس۴ در تیـرمـاه سـال ۱۳۹۳ .

در هـر دو آتش سـوزی کـادوس و پـلاسکـو عـزیـزان جـان بـر کف آتش نشـان در دقـایـق اولیـه خـود را بـه محـل حـادثـه رسـانـدنـد.

مهـار آتش در سـاختمـان کـادوس بـا بیش از ۶ سـاعت مجـاهـدت آتش نشـانـان روزه دار و نجـات جـان خـانـواده ای کـه در طبقـات فـوقـانـی ایـن مـرکـز خـریـد زنـدگـی مـی کـردنـد و بـا همـکاری آتش نشـانـان پـالایشـگاه و پتـروشیمـی و همیـاری آتش نشـانـان مـاهشهـر و بنـدر امـام و ایستـگاه هـای پنجـگانـه آتش نشـانی شهـرداری آبـادان و جلـوگیـری از ریـزش سـاختمـان و سـرانجـام بـدون دادن هـرگـونـه تلفـات انسـانی اتفـاق افتـاد.

البتـه اختـلاف دو مـرکـز خـریـد در قـدمت بنـا و ارتفـاع طبقـات بـوده و وجـه مشتـرک هـر دو سـاختمـان در عـدم رعـایت استـانـدارد و ایمنـی و بـی تـوجهـی بـه اخطارهـای شهـرداری بـوده است.

بـه لحـاظ عـدم رعـایت الـزامـات ایمنـی شهـرداری آبـادان بـه مـرکـز خـریـد کـادوس ۴ پـایـان کـار نـداده بـود. چنـدیـن اخطار کتبـی و شکایت علیـه مـالک کـادوس در مـراجـع قضـایـی تـوسط شهـرداری نیـز در پـرونـده ایـن سـاختمـان بـه چشـم مـی خـورد. درست مـاننـد سـاختمـان پـلاسکـو کـه شهـردار تهـران در سـال ۱۳۹۳ بـه اخطارهـای داده شـده بـه ایـن سـاختمـان اشـاره مـی کنـد، امـا کـاری از پیش نمـی رود.

پس از آتش سـوزی کـادوس ۴ بـررسـی و پـی گیـری و صـدور اخطار هـای مجـدد بـه سـایـر مـراکـز خـریـد شهـر آبـادان بـا همـاهنـگی مـرجع قضـایی در دستـور کـار شهـرداری قـرار گـرفت. تقـریبـا اکثـر مـراکـز خـریـد آبـادان فـاقـد شـرایـط ایمنـی لازم در مـواقـع بحـران و بخصـوص در بـرابـر آتش سـوزی است. در حـال حـاضـر بیش از۵۲ مـرکـز تجـاری عمـده در سطـح شهـر آبـادان فـاقـد ایمنـی در بـرابـر آتش سـوزی هستنـد و همـه ی آنهـا بـارهـا و بـارهـا از شهـرداری و سـازمـان آتش نشـانی اخطار کتبـی دریـافت نمـوده انـد.

تنهـا مـرکـز خـریـد استـانـدارد و دارای شـرایط ایمنـی درآبـادان مـرکـز تجـاری و مجتمـع پـارکینگ طبقـاتی المـاس شهـر و مرکـز تجـاری و پـارکینگ طبقـاتـی خلیـج فـارس است کـه در دوره مـدیریت شهـری اینجـانب و بـا مشـارکت بخش خصـوصـی سـاختـه شـدنـد و بـه عـلاوه مـرکـز تجـاری جـزیـره در لیـن۱ احمـد آبـاد و مـراکـز تجـاری المـاس جنـوب و المـاس ارونـد در مـرکـز شهـر آبـادان نیـز دارای ایمنـی لازم هستنـد. تمـامـی هتـل هـای مـوجـود در شهـر آبـادان از سـازمـان آتش نشـانی اخطار غیـر ایمـن دریـافت کـرده اند. البتـه ایـن وضعیت در شهـر تهـران کمـی بـدتـر است اکثـرمـراکـز تجـاری و عمـده در مـرکـز شهـر تهـران و سـایر نقـاط ایـن شهـر بـه مـاننـد پـلاسکـو غیـر ایمننـد.

پس چـه بـایـد کـرد؟ در قبـال سـود جـویـی و بـی تفـاوتـی مـالکیـن خصـوصـی و حـاکمیتـی ایـن آتش بـه جـان هـا هستنـد کـه خـود را بـه حـریـق زده و از جـان شیـریـن خـویش مـی گـذرنـد. وقت آن رسیـده کـه مسئـولیـن، بخصـوص در شهـر آبـادان کـه حـداقـل در ۳ دهـه اخیـر چهـار آتش سـوزی عمـده کـه از قضـا صـدهـا تـن از کسبـه زحمت کش نیـز در آنهـا مشغـول بـه کـارنـد فکـری اسـاسی شـود.

شهـرداری و شـورای شهـر و فـرمـانـداری و نمـاینـدگـان و مجمـع امـور صنفـی و بخصـوص دستـگاه قضـایـی مـی بـایـد بـه صـورت جـدی وارد مـوضـوع شـونـد. مـالکیـن ۵۲ مـرکز عمـده تجـاری را وادار سـازنـد تـا بـرای جـان انسـانهـا حـرمت قـائـل شـده و مـراکـز تجـاری خـود را بـه سیستـم اعـلام و اطفـاء حـریـق و پلـه فـرار مجهـز سـازنـد. اگـر عـزم جـدی و کمـک هـا ی بیـن بخشـی نبـاشـد ایـن کـار بـه تنهـایی از عهـده شهـرداری بـر نخـواهـد آمـد چـرا کـه شهـرداری اجـازه ورود مستقیـم بـه مـراکـز تجـاری بـرای پلمپ و یـا بـرخـورد بـا آنهـا را نـدارد و صـرفـاً مـی تـوانـد اقـدام بـه شنـاسـایـی معـایب و صـدور اخطار و عـدم صـدور پـایـانکار نمـایـد. کـاری کـه در حـال حـاضـر بـرای مـرکـز تجـاری پیش گفتـه و از جملـه کـادوس هـای۱ تا ۳ انجام شده است.

بهـای عـدم رعـایت ایمنـی در سـاخت و سـاز هـا را آتش نشـانـان جـان بـرکف و عزیزمـان بـا اهـداء جـانشـان مـی پـردازنـد بـه امیـد روزی کـه دستـگاه هـای متـولـی بـه خـود آینـد و کـاری انجـام دهنـد.

 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد دولت روحانی و سیاست هایش راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک