درپی انتشار کلیپ توهین آمیز نماینده رباط کریم به قوم لر
سکوت تامل برانگیز اقبال محمدیان !!!

خوزستان سرافراز/ یادداشتی ازمحمدرضاسخایی خطاب به نماینده رامهرمزورامشیر

اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمزورامشیرهمصدا با دیگرنمایندگان قوم لر سخنان سراسرنفاق حسن نوروزی رامحکوم نماید

انتشارکلیپ توهین آمیزنماینده مردم شریف رباط کریم وبهارستان موجبات تاسف وتعجب همگان رادرپی داشته است.

اقبال محمدیان نماینده رامهرمزورامشیربعنوان وکیل بخش اعظم ازقوم اصیل لرتابحال هیچگونه واکنشی علیه سخنان تفرقه افکن ودشمن شادکن حسن نورزی نداشته است؛
که این محافظه کاری موجبات خشم بخش عظیم ازمردم لرتباراین دیار را درپی داشته این درحالیست که اغلب نمایندگان باانتشارمواضع خودقویاسخنان وتوهینهای حسن نوروزی رامحکوم نمودن ؛امانماینده رامهرمزورامشیرهمچنان دربرابرچنین گستاخی واهانت به قوم اصیل وشریف لرسکوت اختیارکردن.

سوال؟

چه منافعی حکم به سکوت اقبال محمدیان دربرابرتوهین به قوم شریف لرمیدهد؟؟؟؟

امیداست که درسریعترین زمان ممکن نماینده رامهرمزورامشیرسکوت خود را بشکندوشجاعانه سخنان بدون تفکروتعقل حسن نوروزی رامحکوم نمایدوباافرادکوته بینی همچون حسن نوروزی که پرچمدارنفاق واختلاف افکنی درکشوررا به دست میگیرند برخوردی قاطع ولازم صورت گیرد.

به ایران کُرد و لُر و ترک برادر
عرب با دیگران کلا برابر

بلوچ و ترکمن با عشق ایران
کنند از دشمن دون خانه ویران

به وحدت می کنند از هم حمایت
نکن توهین ای اوج حماقت

تو را چون فضل در انبان نامد
به زشتی کی شوی نادان،سرآمد

بزرگی را به دانش جوی و پاکی
حماقت می کنی ؟ آخر هلاکی

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare